Haber-Duyuru

Azami Süre ile İlgili Bilgilendirme

Değerli öğrencilerimiz,

26 Kasım 2016 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6569 sayılı kanun gereğince; 2547 sayılı kanunun 44/C. (Değişik: 19/11/2014-6569/28 md.) maddesi uyarınca; öğrencilerimiz, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Kanunda, “Geçici Madde 67 – (Ek: 19/11/2014-6569/32 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.” İfadesi de yer almaktadır. Bu konudaki eğitim durumunuzu OİS’nde ana ekranda yer alan Okuduğu Dönem Sayısı kısmından öğrenebilirsiniz.

Yeni yönetmeliği göre;
Okuduğu dönem sayısı 5 ve üzerinde olan öğrencilerimizin azami öğretim süresi 2017-2018 yılı sonunda dolacaktır. Bu sebeple, 2017-2018 Güz ve Bahar yarıyıllarında müfredatlarında yer alan bütün derslerini almak koşulu ile ek sınav hakkından yararlanabileceklerdir. Aksi takdirde programdan ilişikleri kesilecektir.

Yönetmeliğin ilgili kısmı şöyledir;
“Azami eğitim öğretim süresini doldurup mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

Programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Öğrencilerin programlardan ilişikleri kesilir.

Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

Yönetmeliğin tümüne; http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= adresinden ulaşabilirsiniz. İlgili madde olan 44. Maddeyi inceleyebilirsiniz.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile görüşebilirsiniz.