Haber-Duyuru

ARAS Dergi

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
ACADEMIC RESEARCH in ART and SCIENCE (ARAS)
SANAT ve BİLİM ARAŞTIRMALARI (SBA) DERGISI

DERGİNİN AMACI ve NİTELİĞİ
Sanat ve Bilim Araştırmaları Dergisi, sosyal ve beşerî bilimler, fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, güzel sanatlar ve spor bilimleri kapsamında Türkçe veya İngilizce hazırlanan akademik eserlerin bilim ve sanat camiası ile paylaşılması amacıyla İstanbul Ayvansaray Üniversitesi tarafından yılda iki kez yayımlanan hakemli bir uluslararası akademik dergidir.

Sanat ve Bilim Araştırmaları Dergisi açık erişimli olup, araştırma makaleleri öncelikli olmak kaydıyla, meta-analiz çalışmaları, derleme makaleler, teknik not, vaka takdimi, tartışma, değerlendirme yazısı, kitap özeti, karar tahlili, editöre mektup, yöntem / denklem tanımlama, akademik yorum vb. özgün eserlerin yayımlandığı bir akademik yayın organıdır.

YAYIN İLKELERİ
Sanat ve Bilim Araştırmaları Dergisinin yayın frekansı, ihtiyaç halinde artırılabilir, önemli akademik gelişmelere veya akademik organizasyonlara yönelik özel sayılar yayımlanabilir.

Bütün eser başvuruları, başvuru tarihleri dikkate alınarak ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme Yayın kurulu başkanı (baş editör) ve ilgili alan editörü tarafından birlikte veya ayrı ayrı yapılır. Eserin ön incelemesi aşağıdaki kriterler ile yayın kurulunun belirleyeceği diğer kriterler dikkate alınarak yapılır:

• Derginin ilgi alanına girip girmediği,
• Yazarın akademik yetkinliği,
• Yazım kurallarına uygunluğu,
• Şekil şartlarına uygunluğu,
• Dil ve üslubun uygunluğu,
• İçeriğin yeterliliği.

Ön incelemeden geçirilen eser hakkında “hakemlere gönderilebilir” kararı, yayın kurulu tarafından alınır. Ancak, acil durumlarda yayın kurulu başkanı da “hakemlere gönderilebilir” kararı alabilir.

“Hakemlere gönderilebilir” kararı alınan bütün eserler bilimsel / sanatsal hakem incelemesinden geçirilmek zorundadır.

Hakemler yayın kurulu tarafından belirlenir. Hakemlerin belirlenmesinde konunun uzmanlarının önerileri de dikkate alınır.

Her eser en az üç farklı hakeme gönderilir.

Hakem, eseri kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde inceleyerek EK 1.1’de yer alan Hakem Değerlendirme Raporunu hazırlar ve yayın kuruluna gönderir. Hakemin ek süre talep etmesi halinde en fazla on beş gün ek süre verilebilir.

Yayın Kurulu EK 1.1’de yer alan formun şekline ve içeriğine dair ihtiyaca uygun değişiklikler yapabilir.

Bir eserin dergide yayımlanabilmesi için en az iki farklı Hakem Değerlendirme Raporunca “yayımlanabilir” bulunması gerekir.

Hakemlerden en az iki tanesinin eser hakkında “düzeltme” talebinde bulunması halinde, yazar(lar)a en fazla iki ay ek süre verilir. Bu süre zarfında eseri geri göndermeyen veya düzeltmeleri yapmayan çalışmalar, yayın programından çıkarılır.

Yayın kurulunun, eserin özüne dokunmaksızın tashih yapma ve redakte etme hakkı saklıdır.

Hakem raporları, hakemlerin kimlik bilgileri mutlak surette gizlenerek yazar(lar) ile paylaşılır.
Daha önce herhangi bir yayın organında kısmen veya tamamen yayımlanmış olan eserler, her ne gerekçe ile olursa olsun yayımlanamaz.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanmış olan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ile derginin yazım ilke ve kurallarına uygun olmayan eserler, bu tür aykırılıklar giderilmedikçe yayımlanamaz.

Yayımlanmış bir eserde Yükseköğretim Kurulunun Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, yükseköğretim mevzautının ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Başvuru, değerlendirme ve yayımlanma aşamalarında eser sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmez.

Başvuru, değerlendirme ve yayımlanma aşamaları, derginin ilgili kural ve ilkelerine göre yürütülür.

Yazar(lar), eserlerinin yayımlanacağı sayı ve tarih hakkında önceden bilgilendirilir.

Yayımlanan bütün eserlerin ulusal ve uluslararası her türlü telif hakkı İstanbul Ayvansaray Üniversitesi tüzel kişiliğine aittir.

Dergide yayımlanan eserlerden kaynak göstermek kaydıyla alıntı yapılabilir.

Derginin hiçbir sayısı, üniversitenin yetkili organlarının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılarak ücret karşılığı satışa sunulamaz.

Derginin yayımlanmış bütün sayılarına ve bu sayılardaki eserlere derginin web adresi üzerinden ücretsiz bir şekilde erişilebilecektir.

Yayımlanan bütün eserlerdeki görüş ve iddialar, bu eserleri hazırlayan kişilere ait olup, bunlar hakkında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi tüzel kişiliğine, tüzel kişiliği temsil eden kişi ve organlara, üniversite yöneticilerine, yayın kurulu üyelerine, bilim kurulu üyelerine ve hakemlere herhangi bir sorumluluk isnadında bulunulamaz.

Eser sahipleri, derginin yayın ilkelerini, kurallarını ve şartlarını müşterek ve münferit olarak kabul etmiş ve bunlara uymayı beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

Eserlerde bilim / sanat etiği ihlallerinin tespit edilmesi halinde yazarlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde müşterek, münferit ve müteselsil sorumluluk ilkelerine göre işlem yapılır.


YAYIMLANABİLİR ESER TÜRLERİ
Dergide yayımlanabilecek makale ve yayın türleri şunlardır:
1. Araştırma makalesi: Bir araştırma probleminin ilgili kuramsal çerçevede nicel ve / veya nitel bir yaklaşımla incelendiği; yöntem, içerik ve biçim yönünden bilimsel / sanatsal araştırma ilkelerine uygun olarak hazırlanmış, kurgusu ve özellikleri itibarıyla makale niteliğinde olan özgün eser.

2. Değerlendirme yazısı: Derleme veya telif niteliğindeki bilimsel / sanatsal bir eserin tartışılması için kaleme alınan, tanıtıcı olmakla birlikte üzerine çalışılan esere eleştirel yorumlarda ve katkılarda bulunulan akademik eser.

3. Derleme makale: Başka bilim insanları, sanatçılar / tasarımcılar / hukukçular tarafından gerçekleştirilmiş olan akademik araştırmaların sonuçlarından veya başka akademik eserlerden ya da mahkeme karar ve içtihatlarından yararlanılarak kaleme alınan ve hazırlayan kişinin / kişilerin görüş, düşünce, öneri ve yorumlarını da içeren, kurgusu ve özellikleri itibarıyla makale niteliğinde olan özgün eser.

4. Editöre mektup: Önemli bir gelişmenin, buluşun, bilimsel / sanatsal keşfin veya tespitin hızlı bir şekilde duyurulması ya da tanıtılması yahut dergide daha önce yayımlanmış bir makaleye yönelik düzeltme, eleştiri veya eksikliği giderme amacıyla kaleme alınan kısa ve öz (birkaç paragraflık) bilimsel / sanatsal metin.

5. Karar tahlili: Bir olayın özetini (nerede, ne zaman, kimler arasında, nasıl ve niçin gerçekleştiğini), olayla ilgili mahkeme karar(lar)ını (gerekçeleri ve karşı oy yazıları ile birlikte), çözümü gereken hukukî problemleri ve çözüm önerilerini içeren hukuk bilimlerine özgü akademik eser.

6. Kitap özeti: Bir bilimsel / sanatsal kitabın içeriğine sadık kalınarak, kitabın kurgusuna uygun bir şekilde özetini içeren, özetleyenin bilimsel / sanatsal değerlendirmelerini ve okurlara yönelik tavsiyelerini içeren akademik eser.

7. Meta analiz çalışması: Aynı konu üzerinde birbirinden bağımsız olarak yapılmış bilimsel / sanatsal araştırmalarda elde edilen sonuçların karşılaştırmalı olarak analiz edildiği, kurgusu ve özellikleri itibarıyla makale niteliğinde olan özgün eser.

8. Vaka takdimi (olgu sunumu): Bir veya daha fazla hastanın teşhis ya da tedavi yöntemini analiz ederek tanımlayan, tıbbî anlamda güvenilir kanıtlar içeren bulgu ve bilgileri ihtiva eden özgün akademik metin.

9. Bunların dışında araştırma notu, teknik not, tartışma, makale çevirisi, yöntem / denklem tanımlama, tür / çeşit belirleme, kısa bildirim, yorum, sergi / tasarım sunumu vb. eserler de yayımlanabilir.


YAZIM KURALLARI ve ŞEKİL ŞARTLARI
1. Dergiye gönderilecek eserlerin içeriği şu şekilde olmalıdır:
1. Eserin başlığı (Türkçe, İngilizce)
2. Yazar(lar)ın unvanı adı, soyadı (ayrıca “ * ” işareti ile gösterilen bir dipnotta sorumlu yazarın kim olduğu, bütün yazarların mensubiyeti ve iletişim bilgileri, Calibri fontunda 10 punto karakter büyüklüğünde gösterilecektir.)
3. Özet (Türkçe, İngilizce)
4. Anahtar kelimeler (Türkçe, İngilizce)
5. Giriş
6. Bölümler
7. Sonuç
8. Sonnotlar (Kaynakça)
9. Ekler
10. Yazar(lar)ın kısa özgeçmişi (her bir yazar için 40-60 kelime arası: Türkçe, İngilizce)

2. Başlıklar kalın (bold) olarak yazılmalı, başlıkların numaralandırılması Giriş Bölümünden itibaren Sonuç Bölümünü de kapsayacak şekilde ve nümerik sistemde yapılmalıdır.

Aşağıda örnek bir başlıklandırma gösterilmiştir:

1. Giriş
2. Yerel Yönetimin Tanımı, Özellikleri, Görevleri, Hukukî Dayanakları ve Tarihî Gelişimi
2.1. Yerel Yönetimin Tanımı ve Özellikleri
2.2. Yerel Yönetimin Görevleri ve Hukukî Dayanakları
2.3. Yerel Yönetimin Tarihî Gelişimi
3. Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısı
3.1. İl Özel İdaresi
3.2. Belediye
3.3. Köy
3.4. Yerel Yönetim Birliği
3.5. Mahalle
3.6. Kent Konseyi
4. Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısının Sorunları ve Çözüm Önerileri
4.1. Siyasî Sorunlar ve Çözüm Önerileri
4.2. Yönetimsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
4.3. Malî ve Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri
4.4. Denetim Sorunları ve Çözüm Önerileri
5. Sonuç

3. Aynen yapılan alıntılar metin içinde italik olarak yer almalıdır.

4. Alıntıların gösterilmesinde “sonnot” usulü uygulanmalıdır. Sonnotlarda alıntı yapılan sayfa(lar) ve yararlanılan eserin ISBN, ISSN veya DOI numarası ile elektronik kaynakların web adresleri ve bunlara erişim tarihi mutlaka gösterilmelidir. Makale, bildiri ve kitap içi bölümden yapılan alıntılarda eserin sayfa aralığı da gösterilmelidir. Ayrıca dergi adlarında WEB of Science, Thomson Reuters vb. veritabanlarındaki kısaltmalara uygun olarak kısaltmalar yapılabilir. Süreli yayınlar hariç olmak üzere editörlerin, derleyenlerin, çevirenlerin veya yayına hazırlayanların adları, kitabın adından hemen sonra, “Ed. / Çev. / Der. / Yay. Haz.” gibi kısaltmaların hemen sonrasında ve kitabın künye bilgisine uygun olarak gösterilmelidir. Alıntı yapılan kaynakların tamamı Sonnotlar kısmında gösterilecektir. Alıntıların akademik kurallara uygunluğundan ve yararlanılan kaynağın bilimsel / sanatsal niteliğinden yazar(lar) müşterek, münferit ve müteselsil olarak sorumludur. Sonnotlar için numaralandırma metin içinde manuel olarak [1], [2], [3], …. şeklinde yapılacaktır. Sonnot örnekleri aşağıda gösterilmiştir:

o Kitaptan alıntıda sonnot:
[1] Robertson, Roland (1992), Globalization, Social Theory and Global Culture, New York: Sage Publications, ISBN: 0-8039-8186-4, s. 8.
o Kitap içi bölümden alıntıda sonnot:
[2] Simon, David (2000), “The World City Hypothesis: Reflections from the Periphery”, World Cities in a World System, Ed. Paul L. Knox, Peter J. Taylor, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN: 0-521-48165-1, s. 148, (ss. 132-155).
o Basılı dergideki makaleden alıntıda sonnot:
[3] Doel, M.A. ve P.J. Hubbard (2002), “Taking World Cities Literally: Urban Competition and the Spatialities of a Global Space of Flows”, City, 6 (3), ISSN: 189-243-6, s. 358, (ss. 351-368).
o Tezlerden alıntıda sonnot:
o [4] Aktaşoğlu, Bülent (2009), İtalya’nın Yerel Yönetim Yapısı ve Roma Belediyesi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Küresel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 81.
o İnternet ortamında yayımlanan bilimsel eserlerden yapılan alıntılarda, eserin künye bilgileri, yararlanılan sayfa numarası ve sayfa aralıkları belirtildikten sonra, eserin web adresi ve erişim tarihi de gösterilmelidir. Sayfa numarası ve sayfa aralığı belirlenemiyorsa, sayfa numarası ve sayfa aralığı gösterilmeyecektir.

5. Tablolar, şekiller, haritalar ve diğer görsel materyaller metin içinde yer almalı, fakat mecbur kalınmadıkça resim formatında yapıştırılmamalı, mizanpaj düzenlemesi için gerektiğinde müdahale edilebilir olmalıdır. Resim formatında göndermek mecburiyetinde kalınması halinde “JPEG” veya “TIFF” ve en az 400 dpi (dots per inch) çözünürlükte olmalıdır. Ancak, bir sayfadan daha geniş yer kaplayan tablolar, şekiller, haritalar ve diğer görsel materyaller, Sonnotlardan sonra yerleştirilmelidir. Başlık tablonun üstünde, şekil, harita, grafik ve diğer görsellerin ise altında yer almalıdır. Yararlanılan kaynak ise tablonun, şeklin, haritanın ve diğer göstersel materyalin altında (başlıktan hemen sonra), her iki yana yaslı ve Sonnot kurallarına uygun olarak gösterilmelidir. Tablo, şekil, harita vb. görsel materyale metin içinde atıf (Bkz. Tablo 1 veya Tablo 1’de gösterildiği gibi vb.) olarak yapılacaktır.

Başlık örneği aşağıda gösterilmiştir:

Tablo 1: Doğal âfetlerin ulaşım sistemlerine verdiği maddî zararlar (1980-2018)

6. Eserler “Calibri (Gövde)” fontunda, 12 punto karakter büyüklüğünde ve her iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır.

7. Satır aralığı: “1,15”; paragraf aralığı: “önce 6 nk”, “sonra 6 nk”; girinti: “soldan ve sağdan sıfır”; özel: “yok” şeklinde olmalıdır.

8. Kısaltmaların ve sembollerin anlamı metin içinde parantez kullanılarak gösterilmelidir. Ayrıca, isimlerin, terimlerin veya kavramların kısaltmalarının belirtilmek istenmesi halinde, bunlar da parantez içinde gösterilmelidir.

9. Eserlere ilişkin kelime sınırlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Eser Türü

Kelime sayısı (giriş, bölümler, sonuç)

Kelime sayısı

(özet)

Anahtar kelime sayısı

Araştırma makalesi, meta-analiz çalışması, derleme makale, karar tahlili, makale çevirisi, sergi / tasarım sunumu

6.000 – 9000

(± %10)

300 - 450

6 – 8

Değerlendirme yazısı, kitap özeti, tartışma, yorum, kısa bildirim, vaka takdimi, yöntem / denklem tanımlama

2.000 – 3000

(± %10)

100 - 150

3 – 4

Editöre mektup

1.000 – 1.500

(± %10)

Özet yok

Anahtar kelime yok10. Şekil ve içerik şartlarına uygun olarak hazırlanmış eserler, biri anonimleştirilmiş olmak üzere iki dosya halinde arasdergi@ayvansaray.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Eylül Sayısı:
Makale gönderimi için son tarih: 30 Haziran
Yayın kurulu ön incelemesi için son tarih: 15 Temmuz
Hakem değerlendirmesi için son tarih: 15 Ağustos
Hakem tarafından talep edilen düzeltmeler için son tarih: 01 Eylül
Hakem ikinci değerlendirmesi (gerektiğinde) için son tarih: 15 Eylül
Derginin yayımlanma tarihi: 30 Eylül

Mart Sayısı:
Makale gönderimi için son tarih: 31 Aralık
Yayın kurulu ön incelemesi için son tarih: 15 Ocak
Hakem birinci değerlendirmesi için son tarih: 15 Şubat
Hakem tarafından talep edilen düzeltmeler için son tarih: 01 Mart
Hakem ikinci değerlendirmesi (gerektiğinde) için son tarih: 15 Mart
Derginin yayımlanma tarihi: 31 Mart

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Sait İlkay YÜKSEL (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı)

arasdergi@ayvansaray.edu.tr

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Merter Kampüsü, Tozkoparan Mah., Haldun Taner Cad., No. 21-23 Merter 34173, Güngören / İSTANBUL

Tel: 444 76 96

YAYIN KURULU

Unvanı, Adı Soyadı

Dergideki Görevi

Birimi

Bölümü / Programı

Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL

Yayın Kurulu Başkanı

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr. Banu MANAV

Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Alan Editörü,

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Alan Editörü

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Gökay Burak AKKUŞ

Fen ve Mühendislik Bilimleri Alan Editörü

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Öğr. Gör. Dr. Bahadır ELAL

Meslekî ve Teknik Eğitim Alan Editörü

Plato Meslek Yüksekokulu

Medya ve İletişim

Dr. Öğretim Üyesi Defne TÜRKER DEMİR

Dil Editörü

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Sait İlkay YÜKSEL

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (Daire Başkanı)